Atm Yeri Kiraya Verilmesi İhale İlanı

07 Nisan 2017 Cuma | İhale İlanları | |

27.04.2017 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olan  İlimiz İlkadım İlçesi, Kalkanca Mahallesi, Atatürk Bulvarı OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İlkadım Kampüsü giriş kapısı önünde  yer alan yaklaşık 5.00 m²’lik alan, ATM konulmak üzere, aşağıdaki tabloda yazılı olan Yıllık Muhammen Kira Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli  ile, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

SIRA
NO.

İLÇE

MAHALLE

ADRES

ADA/

PARSEL

BRÜT
ALAN

(m²)

MUHAMMEN YILLIK KİRA BEDELİ

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

NİTELİĞİ

1

İlkadım

Kalkanca

Atatürk Bulvarı OMÜ MYO İlkadım Kampüsü giriş kapısı önü

-

5,00 m²

12.000,00 TL.

1.080,00 TL.

ATM yeri

2)-
İhalede artırım (yarışma) yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

3)- Kira bedelleri yıllık peşin olarak ödenecektir. Yıllık kira artışları, 3 yıllık kira dönemi içerisinde; 1. yıl

ihale neticesi gerçekleşen yıllık kira bedeli üzerinden, 2. ve 3. yıllarda ise artışın yapılacağı ayda TÜİK tarafından açıklanan ÜFE’nin bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranından aşağı kalmamak kaydı ile Encümen tarafından arttırılmak sureti ile belirlenerek kira müddetinin bitimine 15 gün kala kiracıya bildirilecektir.

4)- Bahse konu işe ait İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

5)-Bahse konu ihale 27.04.2017 tarihinde,  Perşembe Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

6)- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise :

a)            Nüfus Cüzdanı Sureti,

b)            İkametgâh Belgesi,

c)            İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)            Adres Beyannamesi,

e)            İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli

vekaletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)             Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)            İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına

dair belge,

h)            Taahhütname,

i)             2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi  ise :

a)            Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette

olduğuna dair belge,

b)                 Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı

vekâletname ve  imza sirküleri,

c)            Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d)           Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)           Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)            Taahhütname,

C) Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen

esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

7)- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na da verilebilecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir. Ayrıca istekliler ihale saati olan Saat:14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.


Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım