2 Adet Gsm Baz İstasyonuyerinin Kiraya Verilmesi Pazarlık İlanı.

30 Ocak 2017 Pazartesi | İhale İlanları | |

09.02.2017 Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti, kullanım veya tasarruf hakkı Belediyemize ait; tapuda İlimiz Havza İlçesi, İmircik Mahallesi, 143 ada 48 no.lu parselde kayıtlı, 23.977,09 m² yüzölçümlü taşınmazda 54,76m²lik alanın, Havza İlçesi, Bekdiğin Mahallesi, 125 ada 42 no.lu parselde kayıtlı, 1.589,52 m² yüzölçümlü taşınmazda 39,10 m²lik  1 ve 2 no.lu alanlar ile Canik İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Doğupark Balıkçı Barınakları mevkiinde, mendirek üzerinde bulunan yaklaşık 15,00 m²lik alan, “Gsm Baz İstasyonu Yeri” olarak kullanılmak üzere, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  45. maddesine göre 3 yıl müddetle ve 3 yıllık kira bedeli peşin olarak ödenmek üzere kiraya verilmesine karar verilmiş olup, İhale günü olan bugün (26.01.2017 Perşembe günü) söz konusu taşınmazlardan aşağıdaki tabloda özellikleri,  Yıllık Muhammen Kira Bedelleri ve Geçici Teminatları yazılı olan taşınmazların talibi olmadığından, ihalesinin 27.01.2017 tarihi itibari ile 09.02.2017 tarihine kadar 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmasına karar verilmiştir.

S.

NO.

İLÇE

MAHALLE

ADA / PARSEL

TAŞINMAZIN TOPLAM

ALANI (M²)

KİRAYA VERİLECEK

ALAN (M²)

YILLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT BEDELİ

NİTELİĞİ

3

Havza

Bekdiğin

125/42

1.589,52 m²

39,10 m²

8.300,00 TL.

747,00 TL.

2 No.lu

Yeri

4

Canik

Doğupark Balıkçı Barınağı Mevkii

-

-

15,00m²

38.500,00 TL.

3.465,00 TL.

-


-İhalede yarışma (artırım )  yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi  mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3-Pazarlık Haftanın    Perşembe Günleri toplanmakta olan Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda  Saat  14.45’te yapılacaktır.

 

4- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise :

B) İstekli gerçek kişi ise :

a)      Nüfus Cüzdanı Sureti,

b)      İkametgâh Belgesi,

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)      Adres Beyannamesi,

e)       İstekliler Adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunan noter tasdikli vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)      İhaleye katılanın  Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

h)      Taahütname.

B) İstekli tüzel kişi  ise :

a)      Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna

dair belge,

b)    Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı

vekâletname ve  imza sirküleri,

c)   Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d)   Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)      Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)       Taahütname,

C) Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.


T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,