2 Adet Dükkan Kiraya Verilmesi İhale İlanı.

02 Ocak 2017 Pazartesi | İhale İlanları | |

26.01.2017 / Perşembe Gününe Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, Samsun İli, İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan ve Aşağıdaki tabloda Muhammen Kira Bedelleri, Geçici Teminatları ve Özellikleri belirtilen, 30 Ağustos İlköğretim altı dükkânlarından, 37.00 m2’lik taşınmazın ve İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, Yeni Balık Hali Tesislerindeki Çay Ocağı nitelikli, 92.12 m2’lik taşınmaz, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  45. maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ile ve 3 yıllık süreyle kiraya verilecektir.

SIRA
NO.

İlçe

Mahalle

ADRES

ADA/

PARSEL

BRÜT
ALAN

(m²)

AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

NİTELİĞİ

1

İlkadım

Selahiye

İlimiz İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 30 Ağustos İlkokulu altı sıra dükkânlarından 2 nolu taşınmaz

-

37,00 m²

1.200,00 TL.

1.296,00 TL.

Dükkan

2

İlkadım

Kıran

İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, Yeni balık hali tesislerindeki çay ocağı

8326/1

92,12 m²

800,00 TL. (KDV hariç)

864,00 TL.

Çay ocağı


-İhalede yarışma (artırım )  aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi  mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Bahse konu İhale 26.01.2017 tarihinde,   Perşembe Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise :

a)            Nüfus Cüzdanı Sureti,

b)            İkametgâh Belgesi,

c)            İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)            Adres Beyannamesi,

e)            İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli

vekaletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)             Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)            İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair

belge,

h)            Taahhütname

B) İstekli tüzel kişi  ise :

a)            Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna

dair belge,

b)                 Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı

vekâletname ve  imza sirküleri,

c)          Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d)          Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)          Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)           Taahhütname,

C) Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen

esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)  verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

 


T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,