Akaryakıt ve Lpg İstasyonu Yerinin Pazarlıkla Satışı İhalesi.

09 Aralık 2016 Cuma | İhale İlanları | |

22.12.2016 Tarihine Kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “Akaryakıt ve Lpg İstasyonu” kullanımında bulunan; Tapuda İlkadım İlçesi, Toybelen Mahallesi,  11717 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı, 6.099,95 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın,  tanzim olunan şartnamesine göre ve  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile peşin olarak ödenmek üzere satışının yapılmasına karar verilmiş olup, İhale günü olan 08.12.2016 Perşembe günü söz konusu ihaleye iştirak etmek üzere müracaat eden olmadığından, ihale 09.12.2016 tarihi itibariyle 22.12.2016 tarihine kadar 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmıştır.

 

2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ​500,00.-TL. (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

 

3- Söz konusu taşınmazın satışa esas Muhammen Bedeli toplam 3.660.000,00 (Üç Milyon Altıyüz Atmış Bin Türk Lirası)’dır.

-İhalede yarışma (artırım ) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

4- Geçici teminat oranı %3, tutarı 109.800,00 (Yüz Dokuz Bin Sekiz Yüz Türk Lirasıdır.)

5- Pazarlık Haftanın Perşembe Günleri toplanmakta olan Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda  Saat  14.30’da yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

a)      Nüfus Cüzdanı Sureti,

b)      İkametgâh Belgesi,

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)     Adres Beyannamesi,

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

i)        Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,

j)        İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz.

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış belge,

b)         Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi

d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)         Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

g)         Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,

h)         İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz.

 

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.


T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,