Selahiye Mahallesi, 3 Adet Konut Satışı İlanı

21 Kasım 2016 Pazartesi | İhale İlanları | |

29.12.2016 / Perşembe gününe kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 903 ada, 11 no.lu parsel üzerinde, (zemin+8) katlı C2 blokta, (3+1) konut tipinde, 105.00 m² yüzölçümlü, mesken nitelikli, zemin kat 1 no.lu bağımsız bölümün, 1. kat 5 no.lu bağımsız bölümün ve 8. kat 35 no.lu bağımsız bölümün, yine İlimiz İlkadım İlçesi, Selahiye Mahallesi, 7506 ada, 1 no.lu parsel üzerinde, (zemin+9) katlı C1(A) blokta, (3+1) konut tipinde, 105.00 m² yüzölçümlü, mesken nitelikli, zemin kat 1 no.lu bağımsız bölümün, zemin kat 2 no.lu bağımsız bölümün ve C2(B) blokta, (3+1) konut tipinde, 105.00 m² yüzölçümlü, mesken nitelikli, zemin kat 3 no.lu bağımsız bölümün, tanzim olunan Şartnamesine göre ve  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.   Maddesine istinaden  açık Teklif usulü ile satışının yapılmasına  karar verilmiş olup, ihale günü olan 17.11.2016 tarihli Perşembe günü söz konusu konutlardan, Kılıçdede Mahallesinde bulunan 3 adet konutun satışı yapılmış olup,  , Aşağıdaki tabloda S.Nosu, İlçesi, Mahallesi, Ada/ Parseli, Blok Nosu, Katı, Bağımsız Bölüm Nosu, Niteliği, Brüt Alanı m². Peşin Satış Bedelleri, Taksitli Satış Bedelleri ve Geçici Teminatları yazılı olan   konutları satın almak üzere Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat eden olmadığından, satışlarına 29.12.2016 tarihine kadar devam edilecektir.

S.

No

İlçe

Mahalle

Ada/

Parsel

Blok

No

Katı

Bağ.

Böl. No.

Niteliği

Brüt

Alanı

(m²)

Peşin Satış

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

Taksitli Satış

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Bedeli (TL)

4

İlkadım

Selahiye

7506 / 1

C1(A)

Zemin

1

Mesken

105.00

95.400,00

2.862,00

104.940,00

3.148,20

5

İlkadım

Selahiye

7506 / 1

C1(A)

Zemin

2

Mesken

105.00

95.900,00

2.877,00

105.490,00

3.164,70

6

İlkadım

Selahiye

7506 / 1

C2(B)

Zemin

3

Mesken

105.00

96.900,00

2.907,00

106.590,00

3.197,70

2-
Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3-Satışa çıkarılan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın,  belirlenen satış fiyatları üzerinden 29.12.2016 tarihine kadar satışı yapılacaktır.

4- Söz konusu taşınmazların  ihalesi  Haftanın Perşembe  günü toplanmakta olan Büyükşehir belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda Saat:15.45’te 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine istinaden pazarlık  usulü ile yapılacaktır.

5- İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)      Nüfus Cüzdanı Sureti,

b)      İkametgâh Belgesi,

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)      Adres Beyannamesi,

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış belge,

b)         Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

e)         Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge.

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

6- Söz konusu konutların 29.09.2005/25951 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik uyarınca  peşin ve %50’si peşin, kalanı 24 ay taksitler halinde (Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin  24.04.2014 tarih ve 8/115 sayılı kararına istinaden %1 vade farkı uygulanacak, Peşin ve vadeli satışlarda 5615 Sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.) ödenmek üzere şartname ve eklerinde yazılı olduğu şekilde uygulanacaktır.


T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,