Yat Limanı ve Tesislerinin Kiraya Verilmesi İlanı.

21 Kasım 2016 Pazartesi | İhale İlanları | |

01.12.2016 / Perşembe gününe kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 79. maddesi uyarınca kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait olan, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile Onaylı Dolgu İmar Planına göre kullanılan, İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesindeki Batıpark içerisinde bulunan ve krokisinde  de gösterilen 29.790.34 m²lik kısımda yer alan yat limanı, su sporları ve tesislerinin, hali hazırdaki mevcut durumuyla ve şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işletilmesi koşuluyla, 10 yıl müddetle, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF usulü ile kiraya verilmesine karar verilmiş olup, İhale günü olan 17.11.2016 Perşembe günü söz konusu ihaleye iştirak etmek üzere müracaat eden olmadığından, ihale 18.11.2016 tarihi itibariyle 01.12.2016 tarihine kadar 15 gün müddetle pazarlığa bırakılmıştır.

2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- İhaleye konu 29.790.34 m²’lik alanda kurulu yat limanı ve tesislerinin muhammen aylık kira bedeli KDV hariç 5.000,00-TL’dir.

 

-  İhalede yarışma (artırım ) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

4- Geçici teminat 10 yıllık tahmini kira bedeli üzerinden alınacak olup; oranı % 3, tutarı 18.000,00-TL’dir.

 

3- Pazarlık Haftanın Perşembe Günleri toplanmakta olan Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda  Saat  15.30’da yapılacaktır.

 

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

a)      Nüfus Cüzdanı Sureti,

b)      İkametgâh Belgesi,

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)     Adres Beyannamesi,

e)    İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge,

h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

i)        En az 5(beş) yıl süre ile amatör olarak su sporlarında faaliyet gösterildiğine dair ilgili kurumlardan alınmış belgeler.

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)         Şirketler İçin: Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış belge,

b)        Dernek ve Kooperatifler İçin: Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kooperatif ana sözleşmesinin noter tasdikli sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

c)         Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

d)        Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

e)         Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

f)         Tüzel kişiliğin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

g)        2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

h)         En az 5(beş) yıl süre ile amatör olarak su sporlarında faaliyet gösterildiğine dair ilgili kurumlardan alınmış belgeler.

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

 


T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,