Kale Mahallesi Alt Geçit 1 Adet Dükkan Satışı Pazarlık İlanı.

21 Kasım 2016 Pazartesi | İhale İlanları | |

29.12.2016 / Perşembe gününe kadar.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

İlçe

Mahalle

Ada/ Parsel

Bağ.

Böl. No.

Katı

Niteliği

Parsel

Alanı

(m²)

Arsa Payı

Dükkan

Alanı

(m²)

Peşin

Satış Fiyatı(TL)

Geçici Teminat Bedeli(TL)

Taksitli

Satış

Fiyatı (TL)

Geçici Teminat Bedeli(TL)

İlkadım

Kale

9745 / 1

3

Bodrum

Dükkan

95,39

2/11

14,30

500.000,00

15.000,00

550.000,00

16.500,001-
Mülkiyetleri Belediyemize ait; Gazi Caddesi ile 19 Mayıs Bulvarı’nın kesiştiği noktadaki alt geçitte bulunan, Tapuda İlimiz, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9744 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı “dükan” nitelikli 1 no.lu ve 2 no.lu taşınmazlar ile 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı “dükkan” nitelikli 1 no.lu, 2 no.lu ve 3 no.lu taşınmazların, satışının yapılmasına karar verilmiş olup, ihale günü olan 17.11.2016 tarih Perşembe günü talibi olmadığından satışı yapılamayan aşağıdaki tabloda İlçe, Mahalle, Ada/Parsel, Bağımsız Bölüm No, Katı, Niteliği, Parsel Alanı m², Arsa Payı, Dükkan Alanı m², Peşin Satış Fiyatı, Geçici Teminat Bedeli, Taksitli Satış Fiyatı ve Geçici Teminat Bedeli yazılı olan taşınmazın satışına 29.12.2016 tarihine kadar devam edilecektir.

 

2- İhale Dosyası ve İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Satışa Çıkarılan dükkanlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın , belirlenen satış fiyatları üzerinden 29.12.2016 tarihine kadar satışı yapılacaktır.

4- Pazarlık Haftanın    Perşembe  Günleri toplanmakta olan Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonu’nda  Saat  16.00’da yapılacaktır.

 

5- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)      Nüfus Cüzdanı Sureti,

b)      İkametgâh Belgesi,

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)      Adres Beyannamesi,

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış belge,

b)         Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)         Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

6- Söz konusu taşınmazların 29.09.2005/25951 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik uyarınca  peşin ve %50’si peşin, kalanı 24 ay taksitler halinde (Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin  24.04.2014 tarih ve 8/115 sayılı kararına istinaden %1 vade farkı uygulanacak, Peşin ve vadeli satışlarda 5615 Sayılı Kanunun 13.maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.) ödenmek üzere şartname ve eklerinde  yazılı olduğu şekilde uygulanacaktır.

 


T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,